Yaytext Tiếng Việt : Viết đủ ý rồi hãy chấm câu, sử dụng dấu phẩy khi câu có nhiều ý.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply